Nordhavnstunnelen mm.

Svanemøllehavnen – Informationsbrev af Anders Ostenfeldt, Havnefoged

Det er intentionen at videregive denne general information om hvad de forskellige interessenter har til hensigt at gøre i området og hvorledes det komme til at påvirke Svanemøllehavnen nu og i fremtiden. Der kan findes yderligere og mere uddybende information ved de forskellige links. Det er mit håb at det ved denne information kan klarlægge eventuelle spørgsmål der har måtte være.

 

Nordhavnstunnelen

Vejdirektoratet har udarbejdet en VVM undersøgelse, som blev sendt i høring hos berørte parter. Svanemøllehavnen A/S afleverede i august 2016 vort svar, som sammen med ca. 150 andre høringssvar blev offentliggjort i en ”Hvidbog”, der sammen med projektet dannede baggrund for politikkernes beslutning.

Forslag til anlægslov for Nordhavnstunnelen har været i to høringsrunder hen over sommeren 2019 og er blevet færdig behandlet af 3 omgange, og endeligt vedtaget i en anlægslov der trådte i kraft 01 jan. 2020. Der har flere steder været fremsat forventninger om afslutning af tunnelprojektet omkring 2028.

Ifølge lovforslaget bliver der tale om en løsning med en delvis åben havn i byggeperioden med erstatningshavn i Færgehavn Nord for samme antal både (ca. 600 både), som der ikke er plads til i Svanemøllehavnen i byggeperioden. Efter at have ligget i erstatningshavnen i 3 eller 4 sejlsæsoner vil de udflyttede både kunne indtage deres oprindelige pladser igen.”

Nordhavnstunnel projektet forventes at blive igangsat snarest med konkrete konsekvenser for Svanemøllehavnen i løbet af 2-3 år når selve byggeriet går i gang.

Overordnet ser planen således ud:

  • 2021, 4 kvartal, erstatningshavn i udbud
  • 2022, 2 kvt. Start bygning af erstatningshavn
  • 2023, 2 kvt. Ibrugtagning af erstatningshavn
  • 2023, 2 kvt. Tunnel anlægsarbejde påbegyndes
  • 2026 – Tilbageflytning til oprindelig havn
  • 2027, 2 kvt. Åbning af tunnel, fjernelse af erstatningshavn
  • 2028, 2 kvt. Erstatningshavn fjernet igen, oprindelig havn reetableret

Der findes en brochure over byggeprocessen og det tentative byggeforløb/plan på havnekontoret.

Nordhavnstunnel – plan for udflytning til erstatningshavnen – tildeling af pladser.

Som vejdirektoratets planer ser ud vil erstatningshavnen i Færgehavn Nord være klar til ibrugtagning i sommeren 2022

Hvis der ikke sker ændringer som Svanemøllehavnen A/S ikke er herre over er det planen at vi går frem efter nedenstående liste.

  • Der er udfærdiget en brochure omkring byggeriet. Brochuren findes på Havnekontoret eller i vindfanget.  Der vil bliv orienteret om det detaljerede forløb ved til bådejerne i Svanemøllehavnen, på klubbernes bådejermøder og via klubbernes nyhedsbreve / klubblade.
  • Det vil i i første omgang være Havnen der tildeler pladserne 1:1 for aug 2022.
  • Evt. ønske om rokering vil være for den efterfølgende sæson 2023.

Når erstatningshavnen er taget i brug og alting er kommet på plads vil havnekontoret kunne behandle flytteønsker og bytteønsker på sædvanlige vilkår. Realistisk set vil det være til sæsonen 2023.

 

 

Svanemølleværket – Teknisk museum, spidsbelastningsværk og ØSF landplads

Københavns kommune og By og Havn arbejder på en plan om at Svanemølleværket fremover skal huse Teknisk museum.

Danmarks Tekniske Museum vil først kunne flytte til Svanemølleværket efter 2023, hvor Ørsted har forladt værket. I mellemtiden vil der blive etableret ny varmeproduktionskapacitet som erstatning for produktionen på Svanemølleværket.

https://tekniskmuseum.dk/svanemoellevaerket-kan-blive-til-danmarks-tekniske-museum/

 

 

Det står nu klart, at Frems gamle landplads ikke omdannes til et forsyningsområde, der skal huse et spidslastningsanlæg. Frems plads bliver ved med at være offentligt/rekreativt område. Politikerne på Københavns Rådhus i økonomiudvalget har vedtaget Forslag til Kommuneplan 2019. Spidslastningsanlægget foreslås istedet at blive placeret på areralet foran roklubberne.

I maj 2019 fik vi nærmest ved et tilfælde at vide, at når Svanemølleværket  skal rømmes for at give plads til Teknisk Museum og andre aktiviteter samt boligbyggeri på pladsen, så vil der være behov for at etablere et såkaldt spidslastningsanlæg i 2023. Det blev foreslået placeret på Frems gamle landplads. Grunden blev derfor i kommuneplansforslaget klassificeret som “Forsyningsområde” i stedet for som i dag rekreativt/offentlig område.

Det blev startskuddet til en omfattende aktivitet i Frem med involvering og opbakning fra de andre sejlklubber i Svanemøllehavnen, Svanemøllehavnen A/S bestyrelse og en række organisationer. Målet var, at fastholde Frems plads som rekreativt område og optimalt, at der blev udpeget en anden placering af spidslastningsanlægget samt, at der i det hele taget blev lavet en helhedsplan for området, Derudover, at vi fik erstatningsarealer for Kulpladsen. (Vi erkendte hurtigt, at vi ikke kunne gå imod boligbyggeri og museum på Svanemølleværkets grund).

Det resulterede i et utal af møder med By og Havn, HOFOR og Københavns Kommunes embedsmænd. Politikerne fra rådhuset blev inviteret og kom flere gange på besøg for at se og lytte og en række pressemeddelser blev afsendt, hvilket resulterede i en pæn omtale i aviser og netmedier. Endelig blev der taget kontakt med opfordring til støtte til en række eksterne organisationer, som f.eks Sejlunionen, Østerbro Lokaludvalg,fællesorganiastionen for havnene, FLID i Danmark, Friluftsrådet og ikke mindst havnens andre klubber især roklubberne.

 

Tirsdag den 3/12 2019 stod det klart, at politikerne havde lyttet .

Af referatet fremgår det, at Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Alternativet foreslår :

”I rammerne i Kommuneplan 2019 flyttes den foreslåede rammeændring til teknisk anlæg ved Svanemølleværket i stedet til det grønne areal ved Strandvænget, som ligger foran roklubberne.””

Blev anbefalet uden afstemning altså enstemmigt.

( Det skal tilføjes, at roklubberne accepterer denne løsning, fordi nedlæggelse af Frems landplads så kan undgåes)

 

Men det er ikke nok, vi har i høringsfasen foreslået overfor politikerne, at der laves en helhedsplan for hele området, så det unikke maritime miljø bevares, selvom, der skal bygges boliger, museum. Her valgte politikerne , nærmest at bruge nogle af vores formuleringer:

“….. Omdannelsen (Svanemølleværket til museum) kan samtidig fungere som katalysator for en byudvikling i området. På sigt er det visionen, at der på arealet nord for Svanemølleværket, omtalt kulpladsen, muliggøres byudvikling på 15.000 – 20.000 etagemeter. En samlet helhedsplan for området skal sikre, at byudviklingen sker i balance med det unikke maritime miljø, der kendetegner en af Nordeuropas største lystbådehavne.””

Også det var enstemmigt.

 

Tilbage står, hvad så med kulpladsen?

På vores sidste møde med By og Havn, HOFOR, Københavns kommunes embedsmænd blev der lovet erstatningsplads til vinteropbevaring af både ved den gamle Færgehavn Nord, altså ved den midlertidige nye havn. ( Der arbejdes samtidig på, at dette kan blive permanent)

Endelig har vores aktiviteter skabt gode dialoger og en interesse for fortsatte møder også fra By og Havn, Københavns kommune og Østerbro Lokaludvalg.

Der skal derfor lyde en tak fra Frem til alle, der har bakket op, været aktive og bidraget for denne løsning.

 

Skybrudstunnelen

Gentofte-, Gladsaxe- og Københavns kommune har sammen med Hofor og Novafos besluttet at der skal etableres en skybrudstunnel gennem de tre kommuner med en udgang lige nord for nordmolen og med udløb ud for søspejderne. Dimensionerne er kolossale og vil betyde udledning af enorme mængder u-renset kloakvand ved store skybrud.

Svanemøllehavnen A/S såvel som flere af bestyrelsesmedlemmerne har indleveret høringssvar.

 

http://www.mst.dk/skybrudstunnel

 

Svanemølleholmen

Grundejer har anmodet kommunen om en ny lokalplan for at muliggøre opførelse af op til 112.500 m2 serviceerhverv omkring Sundkrogsgade. Med planen igangsættes første del af byudviklingen på den fremtidige Svanemølleholm i ydre Nordhavn.

Lokalplanområdet, der ligger ved Sundkrogsgade, udgør ca. 2/3 af den fremtidige Svanemølleholm i ydre Nordhavn. Den resterende del af Svanemølleholm, der ligger ind mod Skudehavnen, forventes lokalplanlagt til boligbebyggelser senere.

Grundejer ønsker at opføre erhvervsbyggeri i op til 38 meters højde i lokalplanområdet. Denne højde skal ses i forhold til de nye bolig- og erhvervsområder i de nye områder mod syd, hvor der er opført enkelte byggerier med højde på op til 60 meter. Den generelle bygningshøjde i lokalplanområdet vil være op til 24 m.

Ved Kalkbrænderiløbskaj vil der blive etableret en promenade, en træbrygge og en ny park ved navn Kranparken samt to nye kanaler, som skal forbinde Kalkbrænderiløbet med Skudehavnen. Der vil derved blive skabt mulighed for aktiviteter i byrummene, så som sejlads, motionsture, ophold og andre fritidsaktiviteter langs med havneløbet og kanalerne, hvilket understøtter kommunens strategi Fællesskab København om en bedre hverdag i byrummet.

Når Teknik- og Miljøudvalget har vedtaget startredegørelsen, udarbejder Teknik- og Miljøforvaltningen et forslag til lokalplan og Økonomiforvaltningen et forslag til udbygningsaftale. Forvaltningerne forventer at forelægge forslag til lokalplan og udbygningsaftale for Borgerrepræsentationen primo 2020, hvorefter forslag til lokalplan sendes i offentlig høring i otte uger. Lokalplanen ventes endeligt vedtaget 3. kvartal 2020.

 

https://www.kk.dk/indhold/teknik-og-miljoudvalgets-modemateriale/28102019/edoc-agenda/76953fd9-88e4-4798-a01b-cabdac11e1a2/0f9afdfe-fdb6-46a8-ae90-69b1de24aec8

Havnefogeden.