Nordhavnstunnelen samt udflytning – Update 09.10.2020

Nordhavnstunnelen – Nyheds update – 26.06.2020

 

Vejdirektoratet (VD), som er bygherre for tunnelprojektet er i fuld gang med planlægning af tunnelprojektet samt planlægning af etablering af erstatningshavn, for de ca. 600 både som bliver berørt af tunnelprojektet.

 

Projektet starter med etablering af erstatningshavnen, som skal være klar til udflytning af både i løbet af sommeren 2022

 

Erstatningshavnen etableres, med bådpladser tilsvarende de bådpladser som bliver berørt af tunnelbyggeriet, i havnebassinet, Færgehavn Nord, se nedenstående foreløbige udkast/visualisering.

Figur 5.11 fra VVM-redegørelse

Figur 5.10 fra VVM-redegørelse

 

I erstatningshavnen vil der være midlertidige faciliteter som matcher de forhold der er ved Svanemøllehavnen, se ovennævnte foreløbige udkast/visualisering.

 

I 2027, når anlæg af tunnelprojektet forventes at være tilendebragt, retableres de berørte dele af Svanemøllehavn og de udflyttede både flyttes alle tilbage, i princippet, til deres oprindelige plads.

 

Anlægsloven åbner dog mulighed for at erstatningshavnen eller dele af erstatningshavnen kan gøres til permanent havn. Dette er der ikke truffet beslutning om og det kan tage lang tid inden der er noget aktuelt vedr. dette.

 

Det skal også nævnes at By & Havn, i samarbejde med sejlklubberne samt andre interessenter, er ved at sætte gang i en ”Helhedsplan” som kan medføre ændringer i havnen. Visionen med ”Helhedsplanen” er at ændringerne skal medføre forbedringer i havnen, for bådejere og andre bruger af havnen, men kan komme til at betyde at både der er flyttet til erstatningshavnen ikke kan tilbageflyttes til præcist samme plads som før udflytningen.

 

 

Procedure for udflytning til erstatningshavnen i forbindelse med udførelse af Nordhavntunnelen

 

På en ekstraordinær generalforsamling i havnebestyrelsen, den 17-06-2020, er der truffet nedenstående beslutning om procedure for udflytning til erstatningshavnen, Færgehavn Nord.

Udflytning til erstatningshavnen vil ske i følgende facer:

  1. Alle bådejere med fast plads i havnen får mulighed for frivilligt at flytte til erstatningshavnen. Pladserne vil blive fordelt efter “først til mølle-princippet”, hvor det kun vil være muligt at vælge blandt de ledige pladser, som passer til båden.

 

  1. Dem der ligger i arbejdsområdet, er dem der skal flyttes. Enten til ledige pladser i Svanemøllehavnen (SVH) eller i erstatningshavnen. Fordeling vil forgå ved lodtrækning. Der må gerne byttes internt.

Alle tilbageblevne både i anlægsområdet flyttes til erstatningshavnen under anlægsarbejdet.

  1. Når anlægsarbejdet er tilendebragt og SVH kommer tilbage i almindelig drift, flyttes alle både tilbage til deres oprindelige plads.

Havnebestyrelsen udmelder tidsplan for iværksættelse af proceduren, i løbet af september 2020.

 

20 okt. 2021

Nordhavnstunnel – plan for udflytning til erstatningshavnen – tildeling af pladser.

Som vejdirektoratets planer ser ud vil erstatningshavnen i Færgehavn Nord være klar til ibrugtagning i sommeren 2022

Hvis der ikke sker ændringer som Svanemøllehavnen A/S ikke er herre over er det planen at vi går frem efter nedenstående liste.

  • Der er udfærdiget en brochure omkring byggeriet og tidsplanen. Brochuren findes på Havnekontoret eller i vindfanget.  Der vil blive orienteret om det detaljerede forløb til bådejerne i Svanemøllehavnen, på klubbernes bådejermøder og via klubbernes nyhedsbreve / klubblade.
  • Det vil i i første omgang være Havnen der tildeler pladserne 1:1 for aug 2022.
  • Evt. ønske om rokering vil være for den efterfølgende sæson 2023.

Når erstatningshavnen er taget i brug og alting er kommet på plads vil havnekontoret kunne behandle flytteønsker og bytteønsker på sædvanlige vilkår. Realistisk set vil det være til sæsonen 2023.

Havnebestyrelsen.