Høringssvar til vejdirektoratet vedr.Nordhavnsvejen

Høringssvar til ”Sammenfattende rapport, VVM-redegørelse, Rapport 557-2016.

 

 

1. VVM redegørelsen generelt og Svanemøllehavnen A/S´s anbefaling:

 

1.1 Hvem er Svanemøllehavnen A/S

 

Svanemøllehavnen A/S er et fælles og selvstændigt administrationsselskab for sejlklubberne i Svanemøllehavnen ejet af de 3 store sejlklubber Sejlklubben Sundet, Københavns Amatør-Sejlklub og Øresunds Sejlklub Frem.

 

Svanemøllehavnen er Danmarks største lystbådehavn med plads til ca. 1150 både der lægger vand og landplads til 5 sejlklubber, 4 store roklubber, handicapsejlere, ungdomssejlere, søspejdere samt vinterbadere. I alt ca. 7000 aktive borgere har deres faste gang i Svanemøllehavnen.

 

1.2 VVM redegørelsen generelt

 

Vi vil gerne indledningsvis kvittere for det store arbejde der er lagt i VVM redegørelsen og de mange løsningsforslag, der er medtaget i rapporten i forbindelse med etableringen af en nordhavnstunnel.

 

Generelt vil en stor del af de forelagte løsningsforslag være til at leve med, mens andre forslag finder vi vil være direkte ødelæggende for såvel brugere, fritidsmiljøet og Svanemøllehavnen.

 

Vi har i dette høringssvar forsøgt at gøre opmærksom på, hvorfor enkelte af de foreslåede løsningmodeller ikke bør vælges, og hvilke løsninger vi kan anbefale.

 

1.3 Svanemøllehavnens anbefaling:

 

Vi anbefaler:

 

  • At der vælges et tunnelprojekt, der holder havnen åben det meste af tiden i byggeperioden og at havnen kun lukkes i mindre perioder, fortrinsvis om vinteren.

 

    •  
  • At der ikke laves en lavbro for cyklister, der lukker havnen inde fra det åbne vand. At man genovervejer en cykeltunnelløsning med ramper, dersom en cykelforbindelse er afgørende for projektet.

 

    •  
  • At der vælges en mindre erstatningshavn så tæt på Svanemøllehavnen som muligt til de både som i byggeperioden vil blive berørt.

 

 

 

 

 

 

 

2. Protest mod placering af erstatningshavn ved Prøvestenen på amager.

 

En midlertidig eller permanent flytning af Svanemøllehavnen til Prøvestenen finder vi vil være direkte ødelæggende for Svanemøllehavnens brugere, de enkelte klubber samt de mange aktiviteter der dagligt finder sted i Svanemøllebugten. Medlemsflugt og deraf følgende økonomiske konsekvenser for såvel klubber som Svanemøllehavnen A/S vil samlet medføre et ophør af det miljø og de mangfoldige aktiviteter, som Svanemøllehavnen gennem generationer har været rammen om.

 

2.1 Bådejernes transport til Prøvestenen.

 

Det må forventes, at ca. 1500 bådejere (Svanemøllehavnen + Kalkbrænderihavnen) samt gaster og partnere i alt skønnet til ca. 3000 sejlere fremover vil skulle køre igennem den indre by i myldretiden for at komme til Prøvestenen. Andre må benytte offentlige transport med efterfølgende transport af massiv oppakning og grej ca.1 km til fods. Det må forventes, at dette især vil få stor betydning for de ældre brugere af havnen.

 

Det vil være til stor gene for havnens flere tusinde brugere at skulle transportere sig 10 Km tværs gennem den indre by i en lang årrække.

 

2.2 Medlemsflugt og stop af sejladsaktiviteter.

 

Hvis Prøvestenen vælges som erstatningshavn, forventer Svanemøllehavnen A/S et kraftigt fald af bådpladslejere og som en konsekvens heraf et hurtigt ophør af alle sejladsaktiviteter og selskabets ophør.

 

Ved udsigten til at skulle flytte til en erstatningshavn på Prøvestenen, er flere bådpladslejere allerede begyndt at se sig om efter bådpladser i andre havne, primært længere nordpå. Vi forventer ikke at disse vender tilbage efter endt byggeri, og slet ikke hvis der kommer en klapbro over indsejlingen.

 

En meget stor del af de ældre bådpladslejere samt en mindre del af de yngre bådpladslejere forventes at ophøre med at sejle og sælge deres både, såfremt Prøvestenen vælges som erstatningshavn.

 

2.3 Økonomisk kollaps af Svanemøllehavnen A/S.

 

Lejeaftalen af Svanemøllehavnen af Arealudviklingsselskabet (By & Havn) er, for de 3 sejlklubber som ejer det fælles selskab Svanemøllehavnen A/S, økonomisk basseret på at havnen er fuldt udlejet og at der haves en passende venteliste på bådplads.

 

Ved en flytning, af 5 års varighed, til Prøvestenen må det forventes at et større antal bådejere enten opgiver at have båd eller søger til andre havne. Kan havnen ikke lejes fuldt ud vil det blive nødvendigt at sætte pladslejen op for at få driften til at hænge sammen, hvorefter endnu flere bådejere vil opsige lejemålet. En ond spiral som vil betyde, at Svanemøllehavnen hurtigt må opsige sit lejemål af havnen for at undgå et økonomisk kollaps.

 

Det må herunder bemærkes, at havnen ved Prøvestenen har henligget i mange år uden at have været færdiggjort eller lejet ud.

 

3. Protest mod lav stiforbindelse med klapbro fra svaneknoppen over kalkbrænderiløbet

 

3.1 Manglende opmarchområde og farlig afvikling af trafikken

 

Svanemøllehavnen og havnen i bunden af Kalkbrænderiløbet har i dag plads til godt 1500 sejl- og motorbåde, og huser tillige 4 af Danmarks største roklubber med en stor samling af robåde til havsejlads samt et stigende antal havkajakker.

 

En lav stiforbindelse med klapbro fra Svanemøllehavnen over kalkbrænderiløbet vil umuliggøre fremtidig sikker sejlads fra havnen, da der ved udsejling, mangler det nødvendige opmarchområde.

 

Opmarchområdet inden for en lavbro skønnes at skulle være mange gange større for at kunne afvikle trafikken sikkert. Sejlbåde er ikke som biler der kan stoppe og vente. De er nødt til – selv om de sejler for motor – at være i konstant bevægelse for ikke at blive sat/drive for vinden. Både som ikke har motor, men kun drives frem af sejl, skal have ekstra meget plads, og alle andre både skal vige for dem. Robåde og kajakker kan sammenlignes med bløde trafikanter og skal som sådan gives plads til at manøvrer forsvarligt.

 

Kombinationen af de mange robåde, kajakker, sejlbåde for motor, sejlbåde uden motor, motorbåde samt Danmarks største samling af sejlende veteran skolebåde med elever under oplæring i både uden motor, vil sammenholdt med det begrænsede opmarchområde medføre betydelig risiko for materiel skade i svag vind direkte risiko for liv og førlighed i kraftig vind.

 

Selve opmarchområdet ved indsejling til havnen skønnes i godt vejr at være af en passende størrelse såfremt det nuværende område ikke indskrænkes. I kraftig vind og ved optræk til kraftig vind vil det dog være nødvendigt, at broklappen er åben permanent så sejlere kan søge ly i havnen. Den type vejr vil i kortere eller længere perioder forekomme hele året – kan være flere gange i samme uge.

 

Det store antal både, som skal passere i begge retninger ved broklapsåbning vil sammen med tiden det tager før klapperne er hejst kræve meget lange åbningstider af broen samt selvfølgelig en døgnbemandet brovagt.

 

Svanemøllehavnen medvirker gerne til at der laves et forsøg, hvor der simuleres at lavbroen var etableret, og hvor beslutningstagerne sejler eller ror med, således at man ved selvsyn kan forstå problematikken og farligheden af en lavbro placeret lige foran udsejlingshullet. En cykelbro, der lukker havnen af til åbent farvand finder vi er direkte farligt og uansvarligt.

 

 

3.2 Fremtidig afvikling af Danmarks største sejlbådshavn

 

Vi forventer at etableringen af en lavbro vil betyde en fremtidig afvikling af Svanemøllehavnen som sejladsbådshavn. Som nævnt forventes det at sejlbådsejerne vil søge til andre havne eller stoppe med at sejle. Havnen vil formodentlig fortsætte som en motorbådshavn og vil tiltrække flere motorbåde til Svanemøllebugten med efterfølgende støjproblemer til følge.

 

Svanemøllehavnen har for 5 år siden stoppet salget af brændstof til motorer pga. klager om hensynsløs sejlads og larmende motorer fra denne type både. En lavbro vil tvinge denne udvikling tilbage og der må påregnes klager fra beboere og brugere af området.

 

Endvidere forudser vi problemer med fremtidig forsikring af alle både ved en lavbro-løsning pga. et forøget antal skader ved ud- og indsejling.

 

4. Protest mod at havnen lukkes i hele byggeperioden

 

Det fremgår af VVM rapporten at anlægsarbejderne vil tage 5 år. Det er en så lang periode at det skønnes at fritidsmiljøet omkring Svanemøllehavnen, hvor der i alt er ca. 7000 brugere, vil forsvinde, hvis havnen lukkes helt.

 

Det er af altafgørende betydning, for alle brugere i Svanemøllehavnen, at der vælges en løsning, hvor havnen i overvejende grad vil være åben i byggeperioden. Dersom det skulle blive nødvendigt, at lukke havnen helt af i perioder, må dette foregå i vintermånederne.

 

5. Fremtidig drift af erstatningshavn

 

Svanemøllehavnen A/S tilbyder at varetage den fremtidige drift af en erstatningshavn, såfremt man vælger at gøre en sådan permanent, og såfremt der bliver tale om en mindre havn tæt på Svanemøllehavnen, og man kan blive enige om vilkårene.

 

Det vil betyde at investeringen i en erstatningshavn ikke behøver at være spildt.

 

6. Kompensation:

 

En række forhold må forventes at lede til merudgifter og tab af indtægter for Svanemøllehavnen A/S. Nedenfor fremhæves eksempler på en del af de forhold for hvilke Svanemøllehavnen A/S og dermed bådpladslejerne ikke kan forventes at skulle bære den økonomiske byrde for.

 

6.1 Manglende indtægter og forøgede udgifter i byggeperioden

 

Økonomien i Svanemøllehavnen A/S vil i byggeperioden blive belastet af manglende indtægter fra besøgende gæstesejlere samt besøgende autocampere.

 

Kompensation for forøgede udgifter til dobbelt havneførelse ved alle løsninger må påregnes.

 

Svanemøllehavnen A/S har vedligeholdelsespligten af bl.a. flydebroer, træbroer, diverse tekniske installationer m.m. Denne vedligeholdelsespligt skal genforhandles eller der skal kompenseres ved flytning helt eller delvist i byggeperioden pga. risikoen for øget slid eller ødelæggelse af materiel.

 

Evt. deltagelse af havnens personale i forbindelse med planlægningen eller ved udførelsen af flytningen må påregnes kompenseret.

 

Der må påregnes udgifter til opgørelse af status for havnen før og efter byggeriet, samt udgifter til det under byggeperioden slidte eller ødelagte havnemateriel.

 

6.2 Fremtidige påvirkninger for drift af Svanemøllehavnen A/S.

 

Betyder byggeriet eller flytningen i byggeperioden at der bliver påvirkninger af driften af Svanemøllehavnen A/S fremover, såsom manglende udlejning, manglende gæstebesøg, øgede vedligeholdelsesudgifter eller lignende må kompensation påregnes.

 

6.3 Kompensation til bådejerne

 

Der bør indregnes et beløb til kompensation til bådejerne for den forringelse af de nuværende lejeforhold de måtte skulle acceptere under byggeperioden i form af en hel eller delvis bådpladsleje reduktion. Dette vil uden tvivl kunne minimere bådejernes protester.

 

 

Med venlig hilsen

 

På bestyrelsens vegne

 

 

Niels Laursen

Bestyrelsesformand

Svanemøllehavnen A/S

Tlf. +45 29911212

Mail: laursenniels@gmail.com