Havnereglement for Københavns havn – skærpelse

Foranlediget af den tragiske ulykke i maj måned skærper By & Havn overvågnin-gen af havnens søområde ligesom Københavns Politi vil intensivere patruljeringen i havnen.

I den forbindelse vil vi bede foreninger, klubber og maritime interesseorganisatio-ner, som henvender sig til fritidssejlerne, om at henlede deres medlemmers op-mærksomhed på de regler, der gælder for fritidssejlads i Københavns Havn, jf. Kø-benhavns Havns Havnereglement.

Vi vil især gøre opmærksom på Havnereglementets §§ 14 og 20, især § 14 nr. 10 vedrørende regler om fartøjernes identifikationsmærker og § 20 vedrørende straf for overtrædelse af bestemmelserne i såvel Standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne og visse bestemmelser i Havnereglement for Kø-benhavns Havn.

Link til By & Havns hjemmeside http://www.byoghavn.dk/cphport.aspx, hvor der fin-des information om Københavns Havn.

Havnereglementet er at finde under fanen “Lystsejlads”.